Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

1. Zákonnost
2. Omezení účelem
3. Minimalizace údajů
4. Přesnost
5. Omezení uložení
6. Zabezpečení
1. Zákonnost

Osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem, nebo v souladu s právním předpisem, dále se souhlasem subjektu údajů, jehož údaje se zpracovávají.

Správce zajišťuje průběžnou kontrolu, zda nedochází ke zpracování nad rámec stanovený právním předpisem, zda údaje, které Správce získává, jsou pro jeho činnost nezbytné; zda všechny údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.

Údaje jsou poskytovány stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, za použití jednoznačných a jednoduchých jazykových prostředků.

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou Správcem zpracovávány, jsou informovány prokazatelným způsobem o

  • rozsahu a účelu zpracovávaných údajů
  • zda jde o zpracovávání pro splnění právní povinnosti, nebo o zpracování na základě poskytnutého souhlasu
  • důvodech a lhůtách uložení informací
  • možnostech subjektu údajů při odvolání souhlasu, obracet se na zpracovatele dat, na možnosti námitek, na právo požadovat omezení zpracování dat, jejich opravu či výmaz

Pro zpracování osobních údajů dává subjekt údajů souhlas, který musí být informovaný, konkrétní, svobodný a jednoznačný. Zpracování osobních údajů je možné provádět až po získání souhlasu. Souhlas se uchovává po celou dobu zpracování údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je přílohou k dokumentu – Žádost k umístění, Jednání se zájemcem o službu, Smlouva o poskytnutí sociální služby, s vymezením účelu zjišťování a zpracovávání a to pro klienta, dále souhlas informovaný je jako příloha pracovní smlouvy pro zaměstnance a příloha k žádosti o pracovní uplatnění.

2. Omezení účelem

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Údaje shromážděné pro různé účely nejsou spojovány, jsou evidovány a zpracovávány odděleně.

Rozsah zpracovávaných informací je dán:

  • platnými právními předpisy
  • platnými smlouvami
  • veřejným zájmem
  • výkonem veřejné moci
  • oprávněným zájmem Správce
  • zpracováním nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
  • zvláštními účely, které vyplynou z provozu Správce. Při těchto účelech jsou informace od subjektů údajů zpracovávány výhradně na základě poskytnutého souhlasu
3. Minimalizace údajů
  1. Informace jsou zpracovávané v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, nejsou požadovány údaje nepřiměřené, nerelevantní.
  2. Údaje nejsou uchovávány poté, co pomine právní základ, co je naplněn účel zpracování.
  3. Zaměstnanci jsou proškoleni, že při získávání údajů subjektu údajů jsou povinni používat výhradně Správcem schválené formuláře a dokumenty.
  4. Zvýšená pozornost je věnována zpracování zvláštní kategorii údajů. Tyto údaje jsou Správcem zpracovávány v nezbytném rozsahu a se zvýšeným zabezpečením a jejich zpracování je ošetřeno pracovně právním dokumentem.
4. Přesnost
  1. Přesnost údajů je zajištěna
   1. ověřováním údajů poskytnutých subjektem údajů, například porovnáním s osobními doklady,
   2. pravidelnými opakovanými kontrolami,
   3. aktivním dotazováním,
   4. naplněním práva na opravu subjektem údajů
5. Omezení uložení
  1. Osobní údaje jsou uloženy pouze po nezbytnou dobu v souladu se zákonem o archivnictví a skartační směrnicí.
  2. Na konci úložné doby jsou data přezkoumána a pokud neexistuje oprávněný důvod pro jejich další uchování, jsou zničena.
  3. Listinné dokumenty jsou zničeny pomocí skartovacích kancelářských zařízení a dále prostřednictvím certifikovaných společností zabývajících se skartací a archivací dokumentů.
  4. Dokumenty uložené v elektronické podobě jsou zničeny
  5. fyzickou destrukcí nosičů, pokud jde o CD, DVD
  6. softwar, zabezpečující vymazání a opakované přepsání původních souborů novými údaji
6. Zabezpečení

Osobní data jsou Správcem zpracovávána způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.


Ing. Jaroslava Mandrlová
Ředitelka Domova Kunšov
Jednatelka Domov Kunšov s.r.o.